Bạn nên thuê xe hay mua xe mới?

Bạn nên thuê xe hay mua xe mới?

Bạn nên thuê xe hay mua xe mới?